Organy

Organami Szkoły są:

  1. Dyrektor szkoły;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców.

Natomiast organem prowadzącym szkołę jest Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, działające na terenie Suwałk od 2009 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczeństwa, w tym rozwoju, rewalidacji, terapii i nauczania mającego na względzie wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością i innymi zaburzeniami, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, zapobieganie powstawaniu różnego rodzaju niepełnosprawności mogących być wynikiem ograniczonego dostępu do specjalistycznej diagnostyki, terapii i nauczania oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.