Zapytanie ofertowe – usługa tłumaczenia.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na zasadzie rozeznania rynku (w postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).  

 

1.      Zamawiający:  Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, 16-400 Suwałki ul. Tadeusza Kościuszki 79/2A, telefon 504 049 490,  email: terapiapst@wp.pl  

 

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

2.      Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język litewski i z języka litewskiego na język polski, w tym:

a)      tłumaczenia symultanicznego podczas międzynarodowej konferencji, której tematyka poświęcona jest osobom niepełnosprawnym intelektualnie, w tym osobom ze spectrum autyzmu, w łącznym wymiarze czasu do 6 godzin. Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 r.

b)      tłumaczenia materiałów na konferencję tj. programu konferencji oraz 5 specjalistycznych prezentacji multimedialnych, każda średnio ok. 7000 znaków.

c)      tłumaczenia bezpośredniego ustnego podczas Międzynarodowego Turnieju Bolwingowego przez okres 2 dni w wymiarze nie mniej niż 9 godzin dziennie. Turniej odbędzie się w maju 2018 r.

 

3.      Oferty wariantowe, oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4.      Termin i miejsce wykonania: zamówienie należy wykonać w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Planuje się, że usługa tłumaczenia będzie realizowana w miesiącach od kwietnia do maja 2018 r. w Suwałkach.

 

5.      Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w tłumaczeniach, w tym symultanicznych. Wymagane doświadczenie należy potwierdzić oświadczeniem.

 

6.      Kryteria ocen ofert i ich znaczenie: jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto za przeprowadzenie trzech rodzajów tłumaczenia – 100%.

 

7.      Termin składania ofert oraz zawartość ofert:

1)      Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 06 marca 2018 do godz. 15:00 w Sekretariacie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Bajka w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5 – decyduje data wpływu do zamawiającego lub mailem na adres: terapiapst@wp.pl.

2)      Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania.

 

8.      Udzielanie informacji i wyjaśnień: zapytania dotyczące postępowania należy kierować /pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną/ na adres podany w punkcie 1. Informacji udziela Renata Giczewska-Węcek pod numerem telefonu 504 049 490.

 

9.      Umowa na wykonanie zamówienia: z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.

 

10.  Zastrzeżenia i uwagi: zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie procedury.  Zamawiający dopuszcza negocjacje w Wykonawcami w zakresie ceny.

Zapytanie ofertowe_tłumaczenia