Zapytanie ofertowe – stworzenie strony internetowej wraz z domeną i hostingiem.

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu LT-PL-2S-140 “Discover and show yourself” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Lietuva-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na zasadzie rozeznania rynku (w postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).  

 1. Zamawiający: Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, 16-400 Suwałki ul. Tadeusza Kościuszki 79/2A, telefon 504 049 490,  email: terapiapst@wp.pl  

 

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Przedmiot zapytania:

 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi w zakresie stworzenia strony internetowej Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów (|PST) wraz z domeną i hostingiem oraz administrowania/technicznej aktualizacji witryny. Strona poświęcona będzie  m.in. działalności PST oraz osobom niepełnosprawnym intelektualnie, w tym osobom ze spectrum autyzmu. Strona internetowa ma pełnić przede wszystkim funkcję informacyjną, umożliwiać gromadzenie i udostępnianie dużej liczby aktualnych i archiwalnych informacji, dokumentów, materiałów graficznych i multimedialnych, związanych z realizowanymi przedsięwzięciami oraz ich swobodne przeglądanie i pobieranie przez użytkowników. Strona powinna być dostępna w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i litewskiej.

 

 

Usługa powinna obejmować:

 1. stowrzenie nowej strony Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów. Ze względu na jej funkcję strona powinna być nowoczesna tj. responsywna (możliwość korzystania ze strony na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet) i estetyczna, o przejrzystym menu oraz prostej, logicznej i intuicyjnej nawigacji i obsłudze dla użytkownika, w tym:
 • przygotowanie projektu strony (akceptacja Zamawiającego) na podstawie, którego Wykonawca dokona:
 • zakupu domeny,
 • zapewnienie hostingu przez okres trwania projektu,
 • zaprojektowania funkcjonalności strony,
 • wykonania strony w trzech wersjach językowych (polskiej, litewskiej i angielskiej) zgodnie ze standardami W3C,
 • technologia witryny: platform Word Press,
 • wdrożenia i uruchomienia strony na serwerze,
 • udostępnienia strony w publicznej sieci internetowej osobom trzecim od dnia odbioru strony przez Zamawiającego, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, zapewniające jednakową czytelność strony w różnych przeglądarkach: Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome oraz mobilnych przeglądarkach internetowych,
 • zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez okres 1 roku od dnia odebrania gotowej strony przez Zamawiającego.

 

 1. Administrowanie/techniczna aktualizacja witryny (kompletna pomoc techniczna i wsparcie techniczne) przez okres 10 miesięcy (wymiar czasu pracy nie mniejszy niż 20 godzin/miesiąc). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie aktualizowanie strony o dane, zdjęcia, artykuły, bieżące informacje itp. Wymaga się podstawowej wiedzy na temat niepełnosprawnosci intelektualnej i autyzmu oraz technicznej obsługi storny internetowej.

 

 1. Oferty wariantowe, oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

 1. Termin i miejsce wykonania: zamówienie należy wykonać w terminie ustalonym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Planuje się, że usługa  a) tworzenie strony będzie wykonana do końca lutego , usługa b) przez okrez 10 miesięcy od dnia przekazania gotowej strony do Zamawiającego i nie dłużej niż do 31.12.2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w tworzeniu oraz technicznej aktualizacji ston wraz z podstawową wiedza na temat niepełnosprawnosci intelektualnej i autyzmu. Wymagane doświadczenie należy potwierdzić oświadczeniem.

 

 1. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie: oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny ofert:

 

 1. Cena [PLN] (C) – 80%

 

Cena (C) – liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (max 90 pkt):

𝐶= 𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑏𝑎𝑑 𝑥 90%, gdzie 1 pkt=1%,

 

gdzie:

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena” ;

Cmin – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Cbad− cena oferty (brutto) badanej.

 

 1. Doświadczenie w tworzeniu stron internetowych (DS) – 10 %

 

Doświadczenie w tworzeniu stron internetowych (DS) – liczba lat doświadczenia w tworzeniu stron internetowych (DS) – 10 % – gdzie za każde:

– od 1 do 3 lat doświadczenia (DS) – 0 punktów,

– powyżej 3 lat doświadczenia (DS) – 10 punktów,

 

 1. Doświadczenie w administrowaniu/technicznej aktualizacji stron internetowych (DS) – 10 %

 

Doświadczenie w administrowaniu/technicznej aktualizacji stron internetowych (DA) – liczba lat doświadczenia w administrowaniu/technicznej aktualizacji stron internetowych (DA) – 10 % – gdzie za każde:

– od 1 do 5 lat doświadczenia (DA) – 0 punktów,

– powyżej 5 lat doświadczenia (DA) – 10 punktów,

 

W = C + DS + DA

gdzie:

W – wynik punktowy,

C – liczba punktów w kryterium cena, wyliczona według wzoru z pkt. a),

DS – liczba punktów w kryterium Doświadczenie w tworzeniu stron internetowych  , wyliczona według zasady z pkt. b).

DA – liczba punktów w kryterium Doświadczenie w administrowaniu/technicznej aktualizacji stron internetowych  według zasady z pkt. c).

 

Maksymalna łączna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.

 

 1. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów wyliczonych według powyższych wzorów i zasad.
 2. Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej niż dwie ofert przedstawia taki poziom punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 3. Termin składania ofert oraz zawartość ofert:
 • Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 06 lutego 2018 do godz. 15:00 w Sekretariacie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Bajka w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5– decyduje data wpływu do zamawiającego lub mailem na adres: terapiapst@wp.pl.
 • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania.

 

 1. Udzielanie informacji i wyjaśnień: zapytania dotyczące postępowania należy kierować /pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną/ na adres podany w punkcie 1. Informacji udziela Renata Giczewska-Węcek pod numerem telefonu 504 049 490.

 

 1. Umowa na wykonanie zamówienia: z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.

 

 1. Zastrzeżenia i uwagi: zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie procedury. Zamawiający dopuszcza negocjacje w Wykonawcami.

 Zapytanie ofertowe_strona internetowa